GE/KEND

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 2

10 april 2020 / 15 november 2019 was de 2e deadline voor de aanvraag van subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Minister van Cultuur, Jan Jambon, maakte de goedgekeurde projecten uit deze ronde bekend op 7 april 2020. Er werden 137 ontvankelijke dossiers ingediend. De totale gevraagde subsidie bedroeg om en bij de 11 miljoen euro. 

Iets minder dan 1 op 5 van de aanvragen, of 27 organisaties ontvangen financiële middelen om hun project uit te rollen. In totaal werd er binnen deze ronde voor 2.028.040,48 euro aan subsidiemiddelen goedgekeurd door de minister. Die volgde daarmee het advies van de beoordelingscommissie.

Goedgekeurde dossiers versus aanvragen

Een aantal aanvragers dat in de 1e ronde nog een negatief advies kreeg, kreeg nu een positief advies. De organisatoren gingen duidelijk aan de slag met het advies van de commissie, herschreven het dossier en gaven een betere invulling aan het bovenlokale karakter van het project. Deze indieners worden beloond met een subsidie. Bovenlokaal denken en werken is duidelijk een leerproces.

Spreiding

De helft van de goedgekeurde dossiers in ronde 2 komt van indieners die hun zetel hebben in West- of Oost-Vlaanderen. In Limburg kregen 2 dossiers een positieve evaluatie. Opvallend minder dan in de 1e ronde.

Type aanvrager

6 openbare besturen versus 21 culturele vzw’s haalden een subsidie binnen voor hun bovenlokale ambities. In vergelijking met de 1e ronde zien we een groter overwicht van culturele vzw’s bij de goedgekeurde projecten. 

Maar: 

  • Lokale cultuuractoren zijn vaak wél partner in een project zonder zelf de indiener te zijn, bijvoorbeeld het projectwww van Vlaams Huis voor de Amateurkunsten vzw dat 12 cultuurcentra en gemeenschapscentra uit Vlaams-Brabant als partner heeft.
  • Een aanvraag van één lokaal bestuur, kan ook een samenwerking zijn van meerdere lokale besturen of lokale cultuurbeleidscoördinatoren. Zo werkt de cultuurdienst van Damme samen met de cultuurdienst Brugge voor Erfgoedlab Hospice Damme.

Uit welke sector

Onderstaand diagram toont de verdeling van de goedgekeurde projecten ronde 2 over de sectoren. De indieners registreerden zelf binnen welke sectoren hun organisatie werkt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is QSZU5S_xUNTXGSR491miueV4XPlVqO867ukGr7NF0vcqMp560pnOu61UBB0j32e1OdrSr_GFvHPD-kn0ZA46sRFrIzJ12TwmXO4jx0jNA93-u8UTSf0HpQO4svkpQGkQhKOXcfhP
  • Heel wat aanvragers vinkten meerdere sectoren aan, waardoor de totale som over alle sectoren hoger is dan de 27 goedgekeurde dossiers. 
  • Deze registratie betekent niet noodzakelijk dat de aanvrager een erkenning of subsidiëring ontvangt binnen een sectordecreet of aangesloten is bij een koepelorganisatie binnen de sector. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat aanvragers die zichzelf lieerden aan sociaal-cultureel werk, zonder erkend of gesubsidieerd te zijn binnen het sectordecreet sociaal-cultureel werk. 
  • Een aanvraag kan ook slechts door één organisatie of bestuur worden ingediend, terwijl de projecten in de praktijk heel vaak een samenwerking zijn tussen meerdere organisaties. De bovenstaande gegevens geven geen info over de sector(en) waarmee een partnerschap werd aangegaan voor de realisatie van het project.

Wat zijn de opvallendste vaststellingen? Bij deze 27 goedgekeurde projecten, liëren organisaties zich vooral (eigen beoordeling!) aan de sector kunsten en aan het lokaal cultuurbeleid. De cijfers zijn nog meer uitgesproken dan in de 1e ronde. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1024x320.png
Verdeling over de sectoren 
zoals door de aanvrager aangevinkt

Toch linkt ook 1 op de 3 organisaties met subsidie in deze 2e ronde, zich ook aan de amateurkunsten. Dit was in de 1e ronde minder dan 1 op 5. Circus komt in deze ronde, net als in de eerste, helemaal niet aan bod bij de geselecteerde projecten. 

Duurtijd project

Hoewel de projecten met een duur van maximaal 1 jaar ook in deze ronde overheersen, zijn er naar verhouding iets meer projecten met een projectduur van 2 tot 3 jaar binnen de 27 goedgekeurde dossiers uit ronde 2. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is qPn9KWMGBc7kMqzhTBOy7s5-dYd3A_w_GAPlH-FTz3rZKOe0lBK9qNRwvpRx9Tk0-lguqNHmMqAzxWnF-8IfhPd9lsixwaq3x4DhE-wfN8vQhWJwiO_25kNC-Yh7sxkil4CTbH15

Soort projecten

De 2e ronde laat alweer een rijke diversiteit aan cultuurpraktijken en interessante samenwerkingen zien. 

EXPAND(ed) van Cas-co vzw verbindt kunsten, bedrijfswereld en onderwijs. TheAter+ zal volwassenen met een mentale beperking toeleiden tot passieve én actieve cultuurparticipatie. Erfgoedlab Hospice Damme onderzoekt hoe de erfgoedsporen van de site voeding kunnen geven aan een nieuwe cultureel-toeristische invulling. 2048 van Greentrack vzw zal literaire kortverhalen voortbrengen, die geënt zijn op een toekomstige samenleving, die tot verandering inspireren en mensen verbinden. 

Inzetten op jonge makers en jong artistiek talent (van amateur tot pril professioneel), participatief werken, talentontwikkeling, vernieuwing brengen in bestaande festivalformules en/of doelpublieken … Het zijn enkele van de rode draden die doorheen deze reeks van nieuwe projecten lopen.

Evaluatie van het decreet

Na 2 subsidierondes stellen we vast dat heel wat aanvragers de drempel van het decreet niet halen en dat de voorziene budgetten niet volledig opgebruikt worden.

Minister Jambon liet eerder al in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement weten dat hij een evaluatie van het decreet plant. In een persbericht wordt dit ook bevestigd door N-VA-parlementslid Marius Meremans:

“Nu de subsidies voor 2020 zijn doorgelopen is het tijd voor een eerste evaluatie van het decreet. We moeten dit decreet groeikansen geven. Je ziet dat bij de uitrol van dit decreet een deel van het landschap moeilijker wordt bereikt. Het zijn vooral ‘kleinere spelers’, vaak niet-professionele organisaties die vooral werken met vrijwilligers, die heel goede projecten hebben, maar moeilijk de normen van het decreet halen. De toevoeging van een lichtere subsidielijn voor kleinere spelers moeten we toch sterk onderzoeken.”

OP/TIL duikt nu verder in de dossiers en de adviezen en werkt graag mee aan een evaluatie en een eventuele bijsturing van dit decreet.

Volgende ronde

Zelf een project indienen?

Je kan telkens op 15 november en 15 mei een projectdossier indienen.

Meer info over deze gegevens?
Contacteer Benedikte De Vos van OP/TIL.

Benedikte De Vos
Benedikte De Vos

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.