BELEID

Update — Nieuw decreet Bovenlokale Cultuurwerking goedgekeurd

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in voor de bovenlokale cultuurwerking. Op woensdag 6 maart 2024 werd het nieuwe decreet definitief goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het decreet wordt nu voor bekrachtiging overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Wat moet je weten over het nieuwe decreet?

Nieuwe decreet bouwt verder op het vorige

Het nieuwe decreet vertrekt vanuit dezelfde krachtlijnen als het oude decreet van 15 juni 2018 en heeft tot doel om een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren, te optimaliseren en participatie te bevorderen.

De kracht van intergemeentelijk samenwerken

Met dit decreet erkent de Vlaamse overheid nog meer de kracht van intergemeentelijk samenwerken. De rol van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor cultuur (IGS’en) wordt verder versterkt:

  • de IGS’en krijgen een bijkomende opdracht in de beoordeling van ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’.
  • de IGS’en krijgen de mogelijkheid om in te zetten op een facultatieve deelwerking rond ‘bovenlokale netwerken vrijetijdsparticipatie’.
  • Een IGS moet niet langer bestaan uit 4 omliggende gemeenten, maar heeft wel een werkingsgebied van minstens 85.000 inwoners. Door deze maatregel wordt het decreet fusieproof gemaakt en afgestemd op de regiovorming.

Extra subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’

Naast de huidige subsidielijn wordt een subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’ toegevoegd. Die nieuwe subsidielijn zou ingaan in 2027.

Deze lijn is laagdrempeliger en mikt op projecten tot maximaal 25.000 euro die maximaal 1 jaar duren. Alleen verenigingen die in een IGS-gebied gevestigd zijn, kunnen indienen. Met deze extra lijn komt de overheid tegemoet aan opmerkingen uit het culturele veld dat er een te hoge drempel was voor kleinere initiatieven.

Daarnaast blijft de subsidielijn voor ‘bovenlokale cultuurprojecten’ bestaan.

Op 30 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering trouwens een tijdelijk subsidiereglement goed dat deels vertrekt vanuit deze principes. Op 1 maart 2024 kon je voor het eerst een subsidiedossier indienen. De volgende deadline is 1 september 2024. OP/TIL geeft jou hierbij graag meer uitleg en ondersteuning.

Nieuw luik over Brussel en VGC

In een derde luik van het decreet worden de werkingssubsidies aan gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie geïntegreerd in het voorliggend voorontwerp.

Belangrijke data

Als het uitvoeringsbesluit is goedgekeurd, kunnen de verschillende lijnen ook effectief in uitvoering gaan. Voor het steunpunt is dit al in 2024, de IGS’en moeten een dossier indienen in 2026 en de uitrol van de kleinschalige subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten start pas in 2027.

Wil je meer informatie over deze recente beslissing?

 

Een vraag over de het nieuwe decreet? Contacteer Lien Verwaeren of Gwennan Dekens van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.