bovenlokaal cultuurdecreet
BELEID

Update — Vlaamse regering keurde nieuwe Bovenlokaal Cultuurdecreet principieel goed

Vrijdag 26 mei 2023 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van het nieuwe Bovenlokale Cultuurdecreet.

Het nieuwe decreet vertrekt vanuit dezelfde krachtlijnen als het oude decreet van 15 juni 2018 en heeft tot doel om een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren, te optimaliseren en participatie te bevorderen.

Rol van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden versterkt

De rol van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor cultuur (IGS’en) wordt versterkt:

  • de IGS’en krijgen een bijkomende opdracht in de beoordeling van ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’.
  • de IGS’en krijgen de mogelijkheid om in te zetten op een facultatieve deelwerking rond ‘bovenlokale netwerken vrijetijdsparticipatie’.

Een IGS moet niet langer bestaan uit 4 omliggende gemeenten, maar heeft wel een werkingsgebied van minstens 85.000 inwoners.

Extra subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’

Dat wil zeggen dat er ook iets wijzigt voor de bovenlokale cultuurprojecten: naast de huidige subsidielijn wordt een subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’ toegevoegd.

Deze lijn is laagdrempeliger en mikt op projecten tot maximaal 25.000 euro die maximaal 1 jaar duren. Alleen verenigingen die in een IGS-gebied gevestigd zijn, kunnen indienen.

Daarnaast blijft de subsidielijn voor de (grote) bovenlokale cultuurprojecten bestaan, zoals die op dit moment gekend is.

Derde luik decreet

In een derde luik van het decreet worden de werkingssubsidies aan gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie geïntegreerd in het voorliggend voorontwerp.

Het decreet voldoet nu ook aan de harmoniseringoefening binnen het beleidsveld cultuur en conformeert aan de principes van regioconform samenwerken en fusies van gemeenten.

OP/TIL als klankbord, advies van andere organisaties

OP/TIL fungeerde als klankbord tijdens een aantal momenten in aanloop van dit voorontwerp. Een aantal van onze opmerkingen werden mee verwerkt in het huidige ontwerp.

Het voorontwerp ligt nu voor aan de SARC voor verder advies.

Ook De Federatie deed al een grondige lezing en bracht een advies uit. En ook VVSG formuleerde enkele adviezen.

Het voorontwerp van decreet zal ook worden voorgelegd aan de VTC (Vlaamse Toezichtscommissie) en de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Het decreet gaat in voege op 1 januari 2027.

Een vraag over de het nieuwe decreet? Contacteer Lien Verwaeren of Gwennan Dekens van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.