Bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking biedt de IGS’en cultuur de mogelijkheid om ook een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie op te starten. 

Welke opdracht heeft een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticpatie?

De Vlaamse overheid ondersteunt die bovenlokale netwerken vrijetijdsparticipatie met een werkingssubsidie om het vrijetijdsaanbod (cultuur, jeugdwerk en sport) in de regio toegankelijk te maken voor personen in armoede.

Het IGS cultuur …

  • bouwt een werking uit rond vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede.
  • creëert een netwerk en een structurele samenwerking tussen de partners: de diensten bevoegd voor cultuur, jeugd en sport van de deelnemende gemeente; de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van de deelnemende gemeenten; de verenigingen van personen in armoede uit de regio.
  • zet gerichte acties op om de participatie te stimuleren

Basisvoorwaarden

Door de opmaak van een afsprakennota vrijetijdsparticipatie, samen met het netwerk, vraagt het IGS cultuur een werkingssubsidie voor een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie aan bij de Vlaamse Overheid.

De afsprakennota bevat:

  • een inhoudelijke visie over het wegwerken van participatiedrempels van mensen in armoede. Deze visie is afgestemd op de overkoepelende visie van het IGS cultuur.
  • een omgevingsanalyse van de regio, en de mate waarin er op de participatiedrempels wordt ingespeeld. Daarbij is er ook aandacht voor de betrokkenheid van de partners in de opmaak, opvolging en uitvoering van de afspraken.
  • concrete, haalbare acties 
  • een zakelijk plan

Wie kan subsidies aanvragen en wanneer?

Enkel een IGS cultuur, erkend binnen het decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

Je kan samen met de cultuurnota ook een afsprakennota vrijetijdsparticipatie indienen. De beoordeling van de cultuurnota’s vindt immers eerst plaats.

Wanneer kan je subsidies aanvragen?

De eerstvolgende indiendatum is 1 april 2026, samen met de erkenning als IGS Cultuur. Voor een werkingsperiode vanaf 1 januari 2027.

Het decreet voorziet ook voor de bovenlokale netwerken vrijetijdsparticipatie een tussentijdse indiendatum, halfweg de beleidsperiode (1 april 2029), voor de resterende drie jaar. 

Bestaan er al goede voorbeelden?

Neteland en Cultuur Noordrand richtten al een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie op. Zij kunnen je dus zeker inspireren!

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor alle vragen, info en ondersteuning omtrent de bovenlokale netwerken vrijetijdsparticipatie, is Demos het aanspreekpunt.