aanbod intergemeentelijk samenwerken

Krijg hulp bij de opmaak van je cultuurnota

Wil je een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) cultuur oprichten of verderzetten?

Dan dien je op 1 april 2026 een cultuurnota in bij de Vlaamse overheid. Zo vraag je werkingssubsidies aan voor de beleidsperiode 2027-2032.

De cultuurnota is de uitkomst van een beleidsplanningsproces. Voor dat proces reken je best een tiental maanden voorafgaand aan de eigenlijke indiendatum. Je start dus vanaf 2025.

Deze boeiende oefening vraagt tijd én een bepaalde aanpak. OP/TIL helpt je graag. Hieronder vind je de grote lijnen waarop OP/TIL ondersteunt. We maken het aanbod in de komende tijd nog concreter.

Plan van aanpak & tijdslijn

Hoe ziet een beleidsplanningstraject eruit? Wanneer start je best met welke fase?

We geven je de grote lijnen mee, zonder volledig te willen zijn. Het is ook niet in steen gebeiteld: je kan onderdelen van plaats wisselen of anders aanpakken. Ieder zijn methode.

Met dit schema bieden we je wel wat houvast.

Wat doet OP/TIL?
In het najaar 2024 vind je een downloadbaar overzichtsdocument in de kennisbank.

Inspiratie

Een beleidsplan is niet alleen vorm en structuur, maar wordt vooral bepaald door de inhoud. Neem de tijd om veel inspiratie op te doen: Wat zijn boeiende thema’s? Wat vind jij interessant? Hoe doen ze het elders?

Enkele tips:

Trendrapport

Even uitzoomen, want een beleidsplanningstraject is ook: naar de toekomst én de wereld rondom jou kijken: Welke maatschappelijke trends zijn relevant voor de cultuursector? Hoe krijgen die trends vorm in mijn regio? Het trendrapport zet je blik op de wereld open. En, het is een voorloper van je omgevingsanalyse.

Wat doet OP/TIL?
We bezorgen je een overzicht van maatschappelijke en culturele trends. En, een eerste vertaling van die trends naar het bovenlokale niveau en de werking van het IGS cultuur.

Visievorming

Waarom bestaat jouw IGS cultuur? Wat zijn de gemeenschappelijke dromen? Welke waarden vinden jullie belangrijk? Wat willen jullie samen bereiken? Waar maakt jouw IGS het verschil? Hoe maak je de regierol voor de regio waar? En, hoe vat je dat allemaal in de juiste woorden?

Stel je deze vragen, als je een onderbouwde visie wil uitwerken.

Wat doet OP/TIL?
Tijdens een gezamenlijke workshop en via intervisie denk je na over het bestaansrecht en de meerwaarde van een IGS cultuur. Natuurlijk is het nadien ook noodzakelijk dat je die toetst bij jouw planningsteam. Ook daarmee helpen we je op weg.

Stakeholderbevraging

De stakeholders van het IGS cultuur zijn belangrijke partners in de opmaak van een cultuurnota. Ze zetten mee hun schouders onder de inhoudelijke keuzes.

Wie zijn jouw stakeholders? Hoe en wanneer stel je hen welke vragen? Het is belangrijk om álle verwachtingen goed te kennen en in kaart te hebben. En dat van ál jouw doelgroepen: lokale cultuurwerkers, lokale politiek, Vlaamse overheid, verenigingen, burgers …

Je betrekt hen daarom tijdens het proces, kent hun noden en bent ook duidelijk over die verwachtingen. Zo werk je aan draagvlak.

Wat doet OP/TIL?
Je krijgt een toolbox, met een aanpak voor een stakeholdermapping, voorbeeldvragen en methodieken waarmee je zelf aan de slag gaat.

Omgevingsanalyse

Zet de context waarin jouw IGS actief is op scherp. Want je werkt niet vanop een eiland. Wel in dialoog met de regio en wat die kenmerkt. Dat zijn hoofdzakelijk externe elementen. 

Hoe ontplooit de wereld zich in jouw regio? Een aanzet vind je al bij het trendrapport. Daaruit voortvloeiend detecteer je nu ook de noden en troeven van jouw regio, zowel cultureel als maatschappelijk. Cijfermateriaal toont de relevantie aan van bepaalde trends en uitdagingen.

Stel je vragen als: Hoe ziet het cultuurveld eruit? Welke culturele spelers zijn er? Welke noden hebben de verenigingen? En welke actoren uit andere sectoren zijn potentieel relevant? 

De context waarin het IGS actief is, wordt ook bepaald door interne elementen.

Daarom is een evaluatie van jouw huidige werking, als die er is, zinvol: Wat doen jullie goed? Wat loopt succesvol? Wat kan nog beter? Wat willen jullie niet meer?

Wat doet OP/TIL? 
Een omgevingsanalyse is puzzelwerk. Je brengt verschillende elementen samen tot een coherent geheel. We bezorgen jou een hands-on stappenplan zodat jij die complexe stukjes tot een mooi geheel kan samenbrengen.

Doelstellingen en acties formuleren

Vanaf nu werken we aan het framework voor de komende beleidsperiode. 

Met de opmaak van een aantal strategische doelstellingen geef je richting aan de werking van het IGS cultuur. Je vertelt wat je als organisatie wil veranderen en welk resultaat je wil bereiken. Dus vooral wat je gaat doen.

Via operationele doelstellingen zeg je hoe je die resultaten wil bereiken. En met concrete acties vertel je meer over de manier waarop je die doelstellingen uitvoert in de praktijk.

Dit alles toets je natuurlijk ook bij je planningsteam en eventueel ook stakeholders.

Wat doet OP/TIL?
Tijdens een tweedelige workshop geef je jouw strategische en operationele doelstellingen vorm. Je koppelt vervolgens terug met je planningsteam en we verfijnen ze via intervisie. 

Opmaak meerjarenbegroting 

Een belangrijk onderdeel van de cultuurnota is de meerjarenbegroting. Je zakelijk plan moet een spiegel zijn van je inhoudelijk plan en omgekeerd. En ook: doelstellingen zijn pas haalbaar als je er voldoende budget en personeel aan koppelt.

Cultuurnota schrijven 

De laatste, maar best wel intensieve fase: de cultuurnota schrijven. Alle opgemaakte informatie en onderdelen moeten in een logisch en vlot te lezen verhaal gegoten worden.

Vergeet ook niet dat vorm de leesbaarheid van het nota ondersteunt. 

Heb je een klankbord nodig? Dan zijn de consulenten van OP/TIL er voor jou.

Wat doet OP/TIL?
De consulenten van OP/TIL lezen stukken uit de ontwerpcultuurnota’s na en bezorgen jou feedback.

We hanteren deze voorwaarden:

  • Het document bestaat uit maximaal 10 pagina’s.
  • Je kunt tot 2 maal toe feedback vragen, op 2 verschillende momenten dus. Je kiest zelf of je inzet op 2 onderdelen van je cultuurnota, of je ons 2 maal hetzelfde stuk bezorgt.
  • OP/TIL geeft je feedback na maximaal 5 werkdagen.